Představení
Výuka češtiny
Výuka cizích jazyků


Ediční činnost a propagace
Evropské projekty Kontakty

Celoživotní vzdělávání

Výuka češtiny

Dagmar Hartmannová připravuje z českého jazyka žáky k přijímacím zkouškám na střední školy (včetně víceletých gymnázií), studenty denního i distančního studia k maturitě a případně další zájemce s jinými vzdělávacími potřebami.
Výuku staví na své detailní znalosti českého jazyka i metodiky jeho výuky získané univerzitním studiem, jež absolvovala u nejvýznačnějších vysokoškolských pedagogů 20. století věnujících se současnému českému jazyku. Výuku je schopna díky svým zkušenostem „ušít na míru“ každému zájemci a garantuje výsledek i v případě, že student má větší odstup od školní docházky nebo mu čeština takříkajíc „nejde“.

Průběh přípravy na přijímací zkoušky a maturitu
 • V průběhu školního roku, v němž se koná zkouška, zopakujeme/probereme veškerou mluvnici, doplníme mezery a zejména shrneme a utřídíme učivo, které se nepříliš systematicky probírá během celé školní docházky. To by mělo proběhnout s co největším předstihem – již v podzimních nebo zimních měsících. S žáky, kteří potřebují učivo jen osvěžit, stačí začít v lednu nebo v únoru.
Časová dotace: obvykle 10 – 20 lekcí/45 minut
 • Před zkouškou v průběhu max. jednoho měsíce vše zopakujeme, věnujeme se zejména problémovým momentům ze školní přípravy na zkoušku.
Opakování může proběhnout těsně před zkouškou nebo o něco dříve (pokud se žák/student bezprostředně před zkouškou potřebuje zaměřit na jiný předmět).

Časová dotace: obvykle max. 10 lekcí/45 minut
 • Upozornění – přijímací zkoušky: Tato příprava nezahrnuje nacvičování testů používaných u zkoušky. Přípravu na testy organizuje škola nebo různé soukromé agentury. Žáci (zejména adepti víceletého gymnázia v 5. třídě) se musí naučit porozumět struktuře testů, formulaci otázek, volbě odpovědí atd. To de facto se znalostí češtiny nesouvisí. Dobrá a pevně zafixovaná znalost mluvnice, kterou zvládneme společně, je však podmínkou úspěchu. Pochopení a řešení testu v krátkém čase totiž odčerpá značnou část žákovy kapacity, takže by si měl být jistý, pokud jde o samotnou „češtinu“.
 • Upozornění – maturita: Příprava nezahrnuje literaturu. Je možné zařadit přípravu na slohovou práci, pro niž je ostatně znalost mluvnice nutným předpokladem.
Forma výuky
 • Výuka se může konat u lektorky (Praha 4-Pankrác) nebo online.
 • Lekce jsou po dohodě zejména v odpoledních hodinách, těsně před zkouškami podle potřeby i večer a o víkendu.
 • Výuka probíhá individuálně, případně ve dvojicích nebo trojicích. Je vhodné, aby dvojici nebo trojici tvořili žáci/studenti z téže třídy (eliminuje to rozdíly ve znalostech).
V případě dvojic a trojic je nutné uhradit výuku předem. Může se totiž stát, že některý z žáků/studentů opakovaně vynechává, lektorka nechce před blížící se zkouškou rušit lekce ostatním a při platbě ex post na základě účasti by učila za poloviční, resp. třetinový honorář.

Cena výuky
 • 400 Kč/lekce 45 minut/1 žák
 • 500 Kč/lekce 45 minut/2 žáci
 • 600 Kč/lekce 45 minut/3 žáci
 • V případě dvou spojených lekcí (90 minut) a časové flexibilitě ze strany žáka lze poskytnout slevu.
 • Úvodní lekce – na níž jsou vřele vítáni rodiče, aby se seznámili s metodou výuky – je zdarma.
 • Během úvodní lekce se rodiče přesvědčí, že lze naučit českou mluvnici jednou provždy – ke zkouškám i pro život – v průměru za 25 lekcí. Zatímco jejich „deváťák“ či maturant absolvoval během školní docházky tisíc nebo více hodin češtiny a stále ji dobře neovládá. V tom světle se jistě investice do přípravy nejeví jako nepřiměřená.
Výstup výuky
 • Úspěšně složená zkouška
 • Znalost češtiny pro život: dobrý mluvený i psaný projev, přizpůsobený obsahu a cílové skupině.
 • Vyvracíme zažité mylné přesvědčení, že výuka češtiny má za cíl naučit se určovat vzory podstatných jmen, druhy vedlejších vět atd. To je jen prostředek k dosažení cíle, jímž je užívání mateřského jazyka v praxi.
 • Častý závěrečný výrok žáků/studentů: Netušil(a) jsem, že je to tak jednoduché.